Bảng thuật ngữ

Tự điển này cung cấp các định nghĩa cho cụm từ có một ý nghĩa đặc biệt trong các trang web EpiCamera. Thuật ngữ là để tạo điều kiện cho sự hiểu biết cơ bản về sản phẩm và dịch vụ EpiCamera. Chúng tôi đã liên kết từ trong Tự điển Wikipedia hoặc các trang web bách khoa toàn thư khác để duy trì tính xác thực của nó, trừ khi những lời nói không thể được tìm thấy trong các trang web đề cập đến. Nếu một liên kết không còn hợp lệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách nhấp vào "Báo cáo".

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
A Thoả thuận Thông tin chi tiết giải thích hoặc trang web thông tin có liên quan
Amazon EC2 http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Elastic_Compute_Cloud Báo cáo
Android http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) Báo cáo
Android Market/Google Play http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play Báo cáo
Aperture http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture Báo cáo
ASP http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages Báo cáo
B  
Brightness http://en.wikipedia.org/wiki/Brightness Báo cáo
Broadband http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband Báo cáo
C  
CCTV http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television Báo cáo
Cloud Computing http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing Báo cáo
Cloud Surveillance Cloud surveillance is CCTV surveillance service that hosted and provided using Cloud Computing Technology. Báo cáo
Contrast http://en.wikipedia.org/wiki/Display_contrast Báo cáo
D  
Display http://en.wikipedia.org/wiki/Display Báo cáo
E  
F  
Face Recognition http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system Báo cáo
Firefox http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox Báo cáo
Focus http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_focus Báo cáo
FTP http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Báo cáo
G  
Google Play/Android Market http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play Báo cáo
GPRS http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service Báo cáo
GPS http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Báo cáo
H  
I Thoả thuận Thông tin chi tiết giải thích hoặc trang web thông tin có liên quan  
Internet Explorer http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer Báo cáo
iOS http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple) Báo cáo
IP address http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address Báo cáo
IP camera http://en.wikipedia.org/wiki/IP_camera Báo cáo
J  
K  
L  
LAN http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network Báo cáo
M  
MNC http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation Báo cáo
Mobile Application Development http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_application_development Báo cáo
MsSQL Server http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server Báo cáo
Multi-Tenant http://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy Báo cáo
MySQL http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL Báo cáo
N  
.Net http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework Báo cáo
Night vision http://en.wikipedia.org/wiki/Night_Vision Báo cáo
O  
ODBC http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC Báo cáo
ONVIF http://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF Báo cáo
P  
PDF http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format Báo cáo
PTZ http://en.wikipedia.org/wiki/PTZ_camera Báo cáo
Push Technology http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology Báo cáo
Q  
R    
S Thoả thuận Thông tin chi tiết giải thích hoặc trang web thông tin có liên quan
Safari

http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)

Báo cáo
Saturation

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28color_theory%29

Báo cáo
Shutter

http://en.wikipedia.org/wiki/Shutter_%28photography%29#Camera_shutter

Báo cáo
Sharpness

http://en.wikipedia.org/wiki/Acutance

Báo cáo
SME http://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium_enterprises Báo cáo
Smoothing Mode

http://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_motion_video

Báo cáo
Software as a Service (SaaS) http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service Báo cáo
SSL http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Layer Báo cáo
T  
TCP/IP http://en.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip Báo cáo
U  
V  
VMS Video Management Software, or can refer to http://en.wikipedia.org/wiki/Video_surveillance Báo cáo
VSaaS http://en.wikipedia.org/wiki/VSaaS Báo cáo
W  
WAN http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network Báo cáo
Web Application http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application Báo cáo
WiFi http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-fi Báo cáo
X  
Y  
Z  
Zoom http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_zoom Báo cáo
Cập nhật mới nhất: 17 October 2013